Nam Định: Chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển doanh nghiệp gây ô nhiễm

Minh Lâm|09/02/2023 09:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương trên địa bàn rà soát tổng hợp, công bố danh sách các nghề, làng nghề được khuyến khích phát triển và làng nghề gây ô nhiễm môi trường; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển, di dời ra khỏi làng nghề.

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Công văn số 61/UBND-VP3 ngày 3/2/2023 yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nam Định đánh giá thời gian qua, từ sự thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn của UBND tỉnh; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, công tác BVMT tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Nam Định, đến nay công tác BVMT tại các làng nghề của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong đó, một số xã có làng nghề chưa lập và trình phê duyệt phương án BVMT theo quy định; hầu hết các cơ sở sản xuất trong làng nghề phát triển tự phát, manh mún, quy mô sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, hoạt động không liên tục, sản xuất theo thời vụ; nguồn vốn có hạn nên việc đầu tư máy móc thiết bị mới vào sản xuất cũng như đầu tư cho công tác BVMT, xử lý chất thải còn khó khăn; nhiều làng nghề chưa có hệ thống thu gom nước thải tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa, chưa có biện pháp xử lý nước thải, khí thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường, chưa có điểm tập kết chất thải rắn đáp ứng yêu cầu…

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT làng nghề, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện một loạt các nhiệm vụ theo quy định của Luật BVMT.

Trong đó, phải chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã/phường/thị trấn lập và trình UBND huyện phê duyệt phương án BVMT làng nghề, làm căn cứ để triển khai các hoạt động BVMT làng nghề.

o-nhiem.jpg
Nhiều kênh mương ở Nam Định bị ô nhiễm vì nước thải làng nghề.

“Rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động sản xuất và công tác BVMT của các làng nghề trên địa bàn; có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất trong làng nghề. Chỉ đạo việc thành lập và hướng dẫn hoạt động của tổ chức tự quản về BVMT làng nghề”, văn bản dẫn ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; thêm rằng: “Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về BVMT của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề; trong đó các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải xây dựng và thực hiện biện pháp BVMT theo quy định”.

Đặc biệt, chính quyền tỉnh chỉ đạo chính quyền cấp huyện phải: “Rà soát cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề; cơ sở hộ gia đình không thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường kéo dài đưa vào kế hoạch chuyển đổi ngành nghề tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình ra khỏi làng nghề”.

Đồng thời, rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, bố trí phân bổ quỹ đất phù hợp với quy hoạch của địa phương để xây dựng các Cụm công nghiệp làng nghề gắn với BVMT để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất trong làng nghề và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế cho phù hợp với điều kiện hoạt động của từng làng nghề.

Bài liên quan
  • Điểm nhấn môi trường ở miền quê kiểu mẫu
    Xã Hoằng Lộc, huyên Hoằng Hóa (Thanh Hóa) là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hoằng Hóa với thành tích nổi bật là thực hiện đạt và vượt tiêu chí kiểu mẫu về môi trường (một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định: Chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển doanh nghiệp gây ô nhiễm