UBND tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang phát động phong trào phòng, chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường
Nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng về rác thải nhựa, UBND tỉnh Bắc Giang phát động phong trào phòng, chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường.