huyện Chương Mỹ

Bất cập vấn đề cấp nước sạch cho người dân Thủ đô (Bài 1): Những thực trạng hiện hữu
Vùng cấp nước Thủ đô rất rộng nên việc đưa nước sạch đến tận mỗi nhà dân vẫn còn là nhiệm vụ khó khăn. Việc bảo đảm để người dân tiếp cận được với nước sạch vẫn phải là một trong những mục tiêu hàng đầu.