Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải thiện sử dụng nước sạch nông thôn trong năm 2019

– Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về nước sạch năm 2019 trên địa bàn Thành phố đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân, nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 73 – 75%. Vừa qua Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành chỉ thị 04 về việc tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố.

>>> TP. Hồ Chí Minh: Nguy cơ nước uống, nước sinh hoạt nhiễm vi sinh tại nhiều khu vực

>>>> Hạn-mặn làm hàng nghìn hộ dân vùng hạ Long An “khát nước”

Ảnh minh họa 

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, địa phương và đoàn thể trong việc thực hiện công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông của cán bộ làm công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; nâng cao nhận thức và thực hành của người dân nông thôn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

Theo đó, Sở Y tế sẽ tiến hành đánh giá thực trạng công tác truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch truyền thông tại các tuyến; lồng ghép các hoạt động truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn vào các chương trình, dự án có liên quan như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, dinh dưỡng, phòng chống dịch, truyền thông giáo dục sức khỏe.

Xây dựng, phát triển các tài liệu và thông điệp truyền thông gắn với hoạt động truyền thông chung của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và phù hợp với đối tượng truyền thông.

Tổ chức, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội triển khai các hoạt động truyền thông vận động chính sách, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành của người dân nông thôn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Tăng cường chất lượng thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt tại các khu vực còn khó khăn.

Mở các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn; chú trọng truyền thông trực tiêp thông qua đội ngũ cộng tác viên tuyến cơ sở hoặc cá nhân, tổ chức có uy tín tại cộng đồng.

Chủ động xây dựng chính sách và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin báo chí.

Huy động nguồn lực cho công tác truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn.

Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền vận động, tạo điều kiện cho người dân đóng góp chi phí lắp đặt đồng hồ nước (chi phí lắp đặt đồng hồ sẽ được khấu trừ vào tiền nước sử dụng) để tăng cường trách nhiệm của người dân trong việc quản lý sử dụng đồng hồ đo nước. Phối hợp, tạo điều kiện cho các Nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển mạng lưới cấp nước theo kế hoạch thực hiện trong năm 2019.

Đồng thời chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn, thanh tra xây dựng huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cung cấp nước sạch, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, sớm đưa công trình vào khai thác vận hành góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Ngọc Ánh (t/h)